Partners

Schoolbestuur

Het schoolbestuur van de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine is verantwoordelijk voor de zes basisscholen en de drie middelbare scholen in Blankenberge en Wenduine.
Het schoolbestuur bestaat uit een team van elf personen die vanuit een verschillende achtergrond samen verantwoordelijk zijn voor de goede werking van elke school. Je kunt hun taak vergelijken met een raad van bestuur in een onderneming.


Samen met de directies, leerkrachten en al het personeel staan zij mee in voor het realiseren van het opvoedingsproject.
Elke school werkt dit project met eigen accenten en concrete invullingen uit.
Je kunt het schoolbestuur steeds mailen via info@vobw.be.

SJSP Secundair

De school werkt nauw samen met de secundaire school van de VZW.

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan in de scholengemeenschap. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er thema’s met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden er voorbereid in de ouderraad.

De scholengemeenschap heeft twee schoolraden. Een schoolraad voor de scholen in Blankenberge en de schoolraad voor de scholen in Wenduine en Nieuwmunster.

Ouderraad

Een school heeft een ouderraad op vraag van ouders. De bevoegdheden van een ouderraad zijn:

  • Vertegenwoordiging in de schoolraad
  • Adviezen geven over thema’s
  • Informatie opvragen

Naast de bevoegdheden van het participatiedecreet, kan een ouderraad ook andere taken opnemen:

  • informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
  • ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
  • de school praktisch en/of financieel ondersteunen
  • meedenken met de school

Ouders

Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. De samenwerking tussen leraren, kinderen en hun ouders is noodzakelijk voor goed onderwijs.

Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste.
Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, kunnen ze veel van en met elkaar leren.

De scholen streven naar een opbouwende samenwerking want dit zorgt voor positieve aspecten:

  • Het samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind.
  • Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind.

CLB

De scholen behoren tot het CLB Ooskust. Het CLB is voor leerlingen, ouders en school. Het CLB biedt een brede waaier gratis informatie, hulp en begeleiding aan. Het CLB organisteert tevens de jaarlijkse medische onderzoeken voor leerlingen.

Onze CLB-contactpersoon is Hinde De Baets.

Bij problemen of bezorgdheden kan Hinde steeds telefonisch of via mail bereikt worden: 050 / 41 84 22 of via mail op het mailadres: hinde.de.baets@clboostkust.be

Heeft u vragen of bent u bezorgd over uw kind neem
 dan gerust contact op.

Graag op afspraak via de leerkracht, de directie of rechtstreeks. 
Maken jullie liever een afspraak om naar het CLB te komen, bel dan naar 050/41 84 22 en vraag naar Hinde De Baets.
Jullie kunnen ook steeds de website van het CLB raadplegen www.clboostkust.be