Partners

Schoolbestuur

Het schoolbestuur van de vzw Vrij Onderwijs Blankenberge – Wenduine is verantwoordelijk voor het secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter en de zes basisscholen in Blankenberge, Wenduine en Nieuwmunster.

1. contact met het schoolbestuur: info@vobw.be.

2. Visie van ons schoolbestuur:

Wij willen in onze scholen pedagogisch verantwoord onderwijs en kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden, geïnspireerd door het evangelie en een christelijk mens- en wereldbeeld. Kwalitatief onderwijs is meer dan louter opleiding. De ontplooiing van hoofd, hart en handen van elke leerling staan centraal.
Positief omgaan met elkaar is de baseline in onze dagelijkse schoolwerking. We maken werk van een ‘warme en hechte scholengemeenschap.’
We gaan ervan uit dat we binnen ons opvoedingsproject ook jongeren ‘meenemen’ van verschillende levensovertuigingen en ook andere godsdiensten.
Als dialoogschool plaatsen we ons binnen de christelijke geloofstraditie, maar we sluiten ons niet op. De christelijke geloofstraditie vormt het kader van waaruit met waardering naar andere overtuigingen wordt gekeken.
Deze visie inspireert het schoolbestuur om het opvoedingsproject binnen onze scholen te helpen realiseren in samenwerking met het personeel, de ouders en de lokale gemeenschap.

3. leden

Bauwens Bieke: licentiaat rechten en licentiaat notariaat – werkzaam als notarieel jurist te Brugge
Brouckaert Joël: licentiaat wiskunde, leraar wiskunde, gepensioneerd
Casier Karolien: licentiaat in de politieke wetenschappen, optie bestuurskunde en overheidsmanagement. Financieel & administratief directeur AZ Sint-Lucas Brugge
Demuyt Bart: Graduaat elektromechanica, optie klimatisatie, werkzaam als technisch directeur bij studiebureau duurzame gebouwinstallaties
Laeremans Joost: licentiaat pedagogische wetenschappen, optie onderwijskunde, werkzaam als stafmedewerker Dienst Lerenden, Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Lowyck Johan: licentiaat toegepaste economie, leerkracht economie en informatica, gepensioneerd
Makelberge Mark: ergotherapeut, specialisatie ontwikkelen hulpmiddelen voor personen met een leesprobleem, gepensioneerd.
Micholt Sylvie: advocaat advokatenkantoor Amistadlaw
Monbaliu Brigitte: maatschappelijk assistente, coördinator armoedeorganisatie Vincentius, OCMW-raadslid
Prockl Jasmine: Jobcoaching, ervaringsdeskundige kansarmoede, moeder van een tiener
Staels Guido: expeditie & netwerk manager
Van Den Bossche Nicole: sociaal verpleegkundige, tewerkgesteld in de thuisverpleging. Voorzitter gemeenteraad Zuienkerke, lid RvB sociale huisvestingsmaatschappij t’Lindenhof

SJSP Secundair

De school werkt nauw samen met de secundaire school van de VZW.

Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan in de scholengemeenschap. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er thema’s met de directie en het schoolbestuur. De standpunten van de ouders worden er voorbereid in de ouderraad.

De scholengemeenschap heeft twee schoolraden. Een schoolraad voor de scholen in Blankenberge en de schoolraad voor de scholen in Wenduine en Nieuwmunster.

Ouderraad

Een school heeft een ouderraad op vraag van ouders. De bevoegdheden van een ouderraad zijn:

  • Vertegenwoordiging in de schoolraad
  • Adviezen geven over thema’s
  • Informatie opvragen

Naast de bevoegdheden van het participatiedecreet, kan een ouderraad ook andere taken opnemen:

  • informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
  • ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
  • de school praktisch en/of financieel ondersteunen
  • meedenken met de school

Ouders

Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. De samenwerking tussen leraren, kinderen en hun ouders is noodzakelijk voor goed onderwijs.

Ouders zijn de ervaringsdeskundige van hun kind. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en kennen het kind als leerling het beste.
Als ouders en leerkrachten elkaars deskundigheid accepteren, kunnen ze veel van en met elkaar leren.

De scholen streven naar een opbouwende samenwerking want dit zorgt voor positieve aspecten:

  • Het samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind.
  • Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind.

CLB

De scholen behoren tot het CLB Ooskust. Het CLB is voor leerlingen, ouders en school. Het CLB biedt een brede waaier gratis informatie, hulp en begeleiding aan. Het CLB organisteert tevens de jaarlijkse medische onderzoeken voor leerlingen.

Onze CLB-contactpersoon is Hinde De Baets.

Bij problemen of bezorgdheden kan Hinde steeds telefonisch of via mail bereikt worden: 050 / 41 84 22 of via mail op het mailadres: hinde.de.baets@clboostkust.be

Heeft u vragen of bent u bezorgd over uw kind neem
 dan gerust contact op.

Graag op afspraak via de leerkracht, de directie of rechtstreeks. 
Maken jullie liever een afspraak om naar het CLB te komen, bel dan naar 050/41 84 22 en vraag naar Hinde De Baets.
Jullie kunnen ook steeds de website van het CLB raadplegen www.clboostkust.be